FREERUNNING AND FRIENDS!


Geen twijfel mogelijk dat ook jij met vrienden deze sport beoefent! Maar wat doet de combinatie vrienden en freerunnning met je ?

No doubt that you are practicing this sport with friends! But what does the combination of friends and freerunnning with you?

Goeie vrienden:

Iedereen heeft ze en vaak in het freerunning en parkour zijn we er altijd allemaal voor elkaar! Vrienden die je steunen en helpen met alles wat je doet! Vrienden die je begeleiden tijdens een nieuwe trick of je toch nog even moed in praten voor dat je die grote sprong gaat maken! Maar wat maakt dit alles een goeie vriend? Het mooiste zal waarscheinlijk zijn dat jullie het beste in elkaar naar boven halen en het gevoel dat je kan en mag falen en als je dan toch faalt dat die vriend er dan is om je te helpen (Nadat dat diegene zich heeft dood gelachen heeft;). Ik hoef denk ik niet veel over goeie vrienden uit te leggen, iedereen heeft zijn vrienden waar ze van weten dat het altijd goed zit!

Good friends:

Everyone has them and often in the free running and parkour, we are always there for each other! Friends who support you and help you with everything you do! Friends who accompany you talk during a new trick or you just like to courage if you are going to make that big leap! But what makes this a good friend? The best thing will be true separation truly be that you bring out the best in each other and the feeling that you can and should fail and if you do fail that friend there's to help you (after he died from laughing). I think I do not have much to explain about good friends, everyone has their friends where they know that it is always good!

Failing and friends ;)

Slechte vrienden ;)

We hebben allemaal wel een vriend die altijd wel in is voor een geintje ook als dit ten koste van jou gaat. Maarja wat zal het leven zonder ze zijn! Ze lachen vaak het eerst na je val, waar ze je van te voren heel hard voor hebben aangemoedigd om het toch te doen. Deze vrienden zul je ongetwijfeld herkennen maarja wat valt er over te zeggen! Hoe boos je soms ook bent diep van binnen kan je er toch ook wel om lachen en daarom kan je ze ook niet missen!

Bad friends;)

We all have a friend who is always in for a joke even if it comes at your expense. But then again what would life be without them! They laugh often the first time after you fall, where they'll advance have encouraged very hard to do it anyway. These friends you will certainly recognize but then again what is there to say about it! How angry you are sometimes deep inside you can still laugh about it and that is why you can not miss them!

En dan heb je nog zoiets als een 'HYPE'

De vrienden waardoor je toch die ene trick of sprong gaat proberen domweg omdat ze je helemaal gek maken! Onder ons ook wel bekend als een 'HYPE'. Deze 'HYPE' kan tot geweldige dingen leiden een trick die je misschien nooit had geprobeerd omdat je jezelf nog niet genoeg vetrouwde of omdat je zelf dacht dat dit onmogelijk was. En dan toch land je die trick al je vrienden gaan uit hun dak en begin in het rond te rennen te schreeuwen en random geluiden te produceren! Je voelt je even op de top van de wereld je vrienden die helemaal gek worden, jij die je trick hebt geland het kan even niet beter! Maar helaas is dat vaak maar in 20% het geval, Die andere 80% procent faal je en vaak faal je dan hard omdat je toch iets heb geprobeerd wat nog even een stapje te hoog was! Deze beruchte 'HYPE' heeft voor heel wat pijntjes gezorgd, maar daar zijn ze dan je vrienden vaak vind er tijdens het uitvoeren 5 kenmerkende signalen plaats waardoor je een 'HYPE' kunt herkennen:

1. The super 'HYPE'

- Hierbij zijn al je vrienden je aan het oppeppen, iedereen zegt dat je dit makkelijk kunt ze geven tips schreeuwen van alles door elkaar en jijzelf begint er steeds meer in te geloven dat het daadwerkelijk mogelijk is!

2. Switch Point

- Hierbij hebben al je vrienden je zover gekregen om het toch te gaan doen! Er is simpelweg geen weg meer terug je zal en moet het nu gaan doen!

3. Record this

- Nu krijg je te horen om nog even te wachten zodat al je vrienen hun camera of telfoon kunnen pakken zodat ze het kunnen filmen! Nu besef je pas dat dit weleens slecht zou kunnen aflopen en dat het misschien toch beter had geweest om dit niet te doen. Maar er is geen weg meer terug iedereen is al aan het filmen en er wordt geschreeuwd dat je moet gaan want de camera loopt al.

4. Leap of faith

- Nu gaat het gebeuren je zet in om je trick of je sprong te maken op dit moment zijn al je vrienden stil en kijken vol geloof toe!

5. The Oohhhhhhhhh

-Even staat de tijd stil en dan kom je neer! In het beste geval land je hem en gaan al je vrienden uit hun dak en voel je je geweldig! Maar helaas deze keer loopt het toch net iets anders je bedenkt tijdens je sprong of trick dat het helemaal niet lukt je raakt uit je focus en nu gaat het mis! Je komt neer een keiharde faal en vervolgens hoor je om je heen: Oooohhhhhhhhh, Shit! Daarna beginnen de eerste al te lachen en vervolgens te roepen dat het op film staat! Waarscheinlijk schreeuwt er al eentje constant fail army! En daar ging je dan op vertrouwen van je vrienden in de hoop dat het goed zou komen! Daar lig je dan hopelijk niet met iets blijvends! Het gelach van je vrienden is nu toch echt oorverdovend en stiekem begin je erzelf ook al om te lachen!

The 'HYPE' niet te missen in Freerunning en Parkour iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad! Maar dit zijn toch wel echt de momenten die je onthoudt voor een lange tijd! Stiekem is er een pijnlijke maar ook mooie herrinering gecreërd! Het mooie van deze zogenaamde 'HYPE' is dat het iedereen kan overkomen niemand weet wanneer het moment toe slaat maar waneer het toeslaat zal er altijd een mooie herrinering worden gecreërd!

Freerunning and Friends! het is en combinatie die niet zonder elkaar kan! Ervaringen, reizen, en nog veel meer deel je met de meest geweldige mensen op de aardbol en dit omdat jullie allemaal de liefde voor de sport delen!

And then you have something like a 'HYPE'

Friends making you do go that one trick or jump attempt simply because they make you crazy! Among us also known as a 'HYPE'. This 'HYPE' can lead to great things a trick you might never tried because you didn't trust yourself or because you suspected that this was impossible. And yet you landed your trick, all your friends go crazy and start to run around screaming and produce random sounds! You feel just on top of the world, your friends who are crazy, you who have landed you trick it can even be better! But unfortunately this is often only 20% in the case, The other 80% percent you fail often and fail you hard because you would have tried something that was still just a step too high! This infamous 'HYPE' has caused a lot of pains, but here they are your friends often find while carrying five distinctive signals rather than allowing you to recognize a 'HYPE':

1. The super 'HYPE'

- Here are all your friends up the pep, everyone says that you can easily give them tips yelling everything together and yourself starting to increasingly believe that it is actually possible!

2. Switch Point

- Here are all your friends got you so far to go do it! There is simply no way back and you'll have to do it now!

3. Record this

- Now you get told to wait a little longer so that all your friends can grab their camera or phone's so that they can film it! Now you realize that things might end badly and that it might still have been better not to do this. But there is no turning back everyone's been filming and is screaming that you should go because the camera is already running.

4. Leap of faith

- Now it is going to happen you put in to make your trick or you jump at this moment all your friends stop and look with faith now!

5. The Oohhhhhhhhh

-Even Time stands still and then you come down! At best case you land your trick and all of your friends go crazy and you feel great! But unfortunately this time round, it is just something else you consider when you jump or trick that it does not work you get out of your focus and now it goes wrong! You come down a hard failure and then you hear around you: Oooohhhhhhhhh, Shit! Then start to laugh the first one and then calling it on film! Chances are, though Truly one screams constantly fail army! And then you trust your friends in the hope that it would be good! There you hopefully not lie with something permanent! The laughter of your friends has really deafening and secretly start yourself even to laugh!

The 'HYPE' not to be missed in Freerunning and Parkour everyone has to do it ever had it! But these are really becoming the moments that you will remember for a long time! Secretly there is a painful but also beautiful herrinering created! The beauty of this so-called 'HYPE' is that it can happen to anyone no one knows when the moment strikes but if committed by strikes will always be created a beautiful herrinering!

Freerunning and Friends! and is the combination that can not without each other! Experiences, travel, and more are shared with the most wonderful people on the globe and this because you all share the love of the sport!

Friends and 'HYPE'

Thanks for reading this post! Please share! Love for the movement!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Urban Hole Den Helder

© 2019 by URBAN HOLE ACADEMY DEN HELDER. Designed by Puk Dieleman